Các bạn vào xem một núi sách và resources cho mọi vị trí, Product Mânger, Product Owner, Business Analyst, Data Engineer và đầy đủ cho nguyên team.

 

Google Drive: tủ sách tuyệt vời