Nguyên tắc INVEST cho User Story là từ viết tắt của Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small and Testable.

 

INVEST User Story principles
INVEST User Story principles

Independent:User stories nên độc lập. Nhóm sẽ có thể chọn User Stories trong backlog để làm việc theo bất kỳ thứ tự nào. Do đó, có thể nói rằng nhóm Development team sẽ có thể làm việc trên bất kỳ User Stories nào trong backlog mà không cần làm việc trên User Stories khác.

Negotiable:1 User story tốt nên là có thể thương lượng. Nó không nên giống như một hợp đồng giữa Development team và the Product Owner. Nó có nghĩa là ‘cái gì/what’ là cần thiết và ‘tại sao/why’ nó cần phải được nắm bắt nhưng “cách thức/how” nó nên được thực hiện không nên được đúc kết cụ thể. yêu cầu cơ bản theo cách tốt hơn.

Valuable:User stories phải có giá trị đối với khách hàng. User stories nên được ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh mà họ mang lại. Tuyên bố giá trị trong User Story giúp nắm bắt giá trị.

ví dụ:  As a user I want to have a delete button so I can delete spam emails

Estimable:User stories nên có thể ước lượng được thời gian. Nếu User story không thể lượng được thời gian, nó nên được chia nhỏ hơn để dễ dàng lượng được thời gian.

Small:User story phải đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint.

Testable: Mỗi User story nên có thể kiểm tra được. Kiểm tra được có nghĩa là acceptance criterion có thể viết được ngay. Điều này cho phép dễ dàng chuyển đổi sang (ATDD) – Acceptance Test driven Development Process.