Ngành MIS có yêu cầu học sâu về ngôn ngữ lập trình không ạ?

1.01K views
0
0 Comments

Chị ơi. Ngành này có yêu cầu học sâu về ngôn ngữ lập trình không ạ? Em yếu cả Tin và Anh thì có thể học ngành này được không chị

Answered question
0

Em không cần học lập trình, nhưng nếu em biết thì sẽ tốt hơn trong công việc và có lợi thế + dễ kiếm việc.

Answered question
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.