Traveling

{wp-gallery-remote: gallery=0; rootalbum=200; showalbumtitle=false; showsubalbums=false; showimagesheader=false; thumbsize=300; imagefilter=include:432;} People ask me “why do you like to vacationing in vietnam so much?” I have no answer for them. I couldn’t come up with a good one, but all I can tell them is “I love vietnam”. I went back to visit vietnam 3 times, and everytime, […]

iPhone concept

They’re beautiful designs.

Tình yêu tron ven

Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho […]

Vietnam trip 2008-2009

{wp-gallery-remote: gallery=0; rootalbum=200; showalbumtitle=true; imagefilter=include:201,231,240,243,294,318,333,339,387,396,417,432,435,441,453;}

Discovering new vietnamese music

my web playlist. this is where i discover new vietnamese music.

Load and Performance Tools

Tools that specialize in putting a heavy load on systems (especially client-server systems). These tools are often also GUI test drivers. Current Listings * ANTS – Advanced .NET Testing System * Benchmark Factory * BurnInTest * Capacity Calibration * Chariot * DTM DB Stress * ER/DataGen * FORECAST * FunkLoad * GS DataGenerator * Hammer […]