Làm sao làm giàu ở nơi công sở

Điều chắc chắn cạc bán biết rằng là đi làm cho người khác sẽ không bao giờ giàu nổi.  Nếu các bạn chưa biết thì cũng đã nghe qua điều […]

What should happen in an interview

On many occasions when meeting with potential employers, I have thought on how to communicate so that they can know who I am in a short 60 minutes or so. […]