Học UIUX học miễn phí ở đâu và lấy chứng chỉ

www.youtube.com/watch?v=Gu1so3pz4bA&t=3513s”>Crash

Những nơi bạn có thể học và lấy chứng chỉ CareerFoundry LinkedIn Learning Coursera LearnUx.io HackDesign Skillshare General Assembly Google UX Certificate Envato Tuts Learn Design with Figma   YouTube channels: Crash course Design Course Davio White   Những plugin giúp bạn tiết kiệm 80% trong công việc: https://framesxfigma.buninux.com/   Tips https://www.figma.com/community/file/1161621065197114331