page speed

Trang tụi mình ruốt cuộc cũng đã optimize thành công cho PageSpeed

thiệt là mừng mọi người ơi