Nguyên tắc INVEST cho User Story

Nguyên tắc INVEST cho User Story là từ viết tắt của Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small and Testable.   Independent:User stories nên độc lập. Nhóm sẽ có thể chọn User Stories trong backlog để làm việc theo bất kỳ thứ tự nào. Do đó, có thể nói rằng nhóm Development team sẽ có thể làm […]