Cảm ơn (thanks)!

Cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi thật nhiều. Cho tôi sự thông minh để nhận biết sự thật. Cho tôi bản lĩnh cứng cỏi để vượt qua nghịch cảnh. Cho tôi một trái tim biết thương yêu chân thành. Cho tôi một lí trí biết đặt ra giới hạn cho mọi việc. Cho tôi sự sáng suốt để nhìn thấy ánh sáng dẫn đường. Cho tôi niềm…