Cách viết User Story theo INVEST technique

Photo by Polina Zimmerman on Pexels.com

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một kỹ thuật quan trọng trong quản lý dự án phần mềm, đó là viết User Story theo mô hình INVEST. Dưới đây là một cách dễ hiểu để bạn có thể tiếp cận với khái niệm này cùng một ví dụ cụ thể. I… Continue reading Cách viết User Story theo INVEST technique

ARTIFICIAL INTELLIGENT | AI | ML | LLM

Photo by Pixabay on Pexels.com

AI is here to stay.  In the next 5-10 years, everything will be integrated with Artificial Intelligent.  So are you ready?   There are many jobs that either be eliminated or reduced quite a bit, or even 40-70% more efficient – that mean your manager will ask you to do a whole lot more.  … Continue reading ARTIFICIAL INTELLIGENT | AI | ML | LLM

Home
Account
Cart
Search