Cách viết User Story theo INVEST technique

sticky notes on board
Photo by Polina Zimmerman on Pexels.com

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một kỹ thuật quan trọng trong quản lý dự án phần mềm, đó là viết User Story theo mô hình INVEST. Dưới đây là một cách dễ hiểu để bạn có thể tiếp cận với khái niệm này cùng một ví dụ cụ thể.

I – Independent (Độc lập) Mỗi User Story nên độc lập với các User Story khác, điều này giúp cho việc phát triển có thể diễn ra đồng thời và không gây ra xung đột.

N – Negotiable (Có thể thương thảo) User Story nên mở cửa cho việc thương thảo và thay đổi để phản ánh sự thay đổi trong yêu cầu của khách hàng.

V – Valuable (Có giá trị) Mỗi User Story cần mang lại giá trị thực sự cho người dùng cuối. Điều này giúp đảm bảo rằng chúng ta đang phát triển những tính năng quan trọng.

E – Estimable (Có thể ước tính) User Story nên được viết một cách rõ ràng để có thể ước tính thời gian và nguồn lực cần thiết để hoàn thành.

S – Small (Nhỏ gọn) User Story cần được chia nhỏ để có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tạo sự minh bạch trong quá trình phát triển.

T – Testable (Có thể kiểm thử) Mỗi User Story cần phải có thể kiểm thử để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng như mong đợi.

Ví dụ: Quản lý Đăng nhập cho Ứng dụng To-Do List

Hãy tưởng tượng bạn đang phát triển một ứng dụng quản lý danh sách công việc cá nhân. Dưới đây là một User Story viết theo mô hình INVEST:

Epic: Cải thiện Ứng dụng Quản lý Danh sách Công việc

  • User Story: Quản lý Đăng nhập và Bảo mật

Thì lúc chia nhỏ hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng thay vì gộp lại hết:

 • Đăng nhập và đăng xuất từ ứng dụng bằng tài khoản email 
 • Đăng nhập và đăng xuất từ ứng dụng bằng SSO
   • Facebook
   • Google
   • Apple

  Thì chúc ta chỉ tách ra nhỏ bằng 1 US dưới đây

   • US: Đăng nhập và đăng xuất từ ứng dụng bằng tài khoản email 
    • Independent: User Story này có thể phát triển độc lập với các User Story khác trong Epic, như việc cải thiện giao diện người dùng hoặc tối ưu hóa hiệu suất.
    • Negotiable: Cần thương thảo về cách thức xác thực, khả năng khôi phục mật khẩu và xử lý thông báo lỗi.
    • Valuable: Điều này cho phép người dùng truy cập và quản lý danh sách công việc cá nhân một cách an toàn và tiện lợi.
    • Estimable: Dựa vào phức tạp của việc cải thiện bảo mật, việc phát triển có thể ước tính thời gian và nguồn lực cần thiết.
    • Small: Dù là một phần của Epic lớn hơn, việc cải thiện bảo mật đăng nhập vẫn có thể được chia thành các bước nhỏ hơn để phát triển một cách có hiệu quả.
    • Testable: Có thể kiểm tra tính năng đăng nhập bằng cách sử dụng các tài khoản thử nghiệm và đảm bảo rằng mọi khả năng hoạt động đúng.

   Khi chúng ta sắp xếp các User Story trong một Epic, chúng ta có thể thấy rõ cách mỗi User Story độc lập nhưng đồng thời cũng đóng góp vào mục tiêu chung của Epic. Việc này giúp chúng ta quản lý dự án một cách hiệu quả hơn và tập trung vào từng khía cạnh cụ thể để đảm bảo tiến bộ toàn cầu của dự án.

comment appreciated

Home
Account
Cart
Search